СТАРИ МПС

Дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

Третирането на един автомобил и материалите от него преминава през няколко етапа:
- Събиране;
- Временно съхранение ;
- Рециклиране.

Събиране

ИУМПС се събират на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване чрез специализирани коли тип “Пътна помощ”.

Теглото на доставените ИУМПС се измерва на кантар, сертифициран за годен от Регионалния отдел на Главна Дирекция “Мерки и измервателни уреди”.

При приемане на ИУМПС се издава удостоверение за дерегистрация от КАТ.

Временно съхранение и рециклиране

След постъпване от площдаките за временно съхранение и от собствениците, ИУМПС се разкомплектоват  на специално обособени за целта места.

Проектирането и изграждането на площадките е съобразено с всички екологични и санитарно-хигиенни изисквания, съгласно действащото законодателство и Наредбата за третиране на опадъците от моторни превозни средства (Обн. ДВ бр.104/2004).

Въпреки неголемия процент от ИУМПС с части, годни за повторна употреба, при разкомплектоването се обръща голямо внимание върху отделянето им, както и отделянето на компоненти, които са класифицирани като опасни отпадъци. Поради тази причина разкомплектоването на ИУМПС се  извършва много внимателно, за да се намали количествот о опасни вещества в отпадъците при последващо третиране.

След разкомплектоването остатъкът от ИУМПС се шредира. По време на шредирането материалите преминават през серия от механични и физични сепарации, като по този начин се разделят металните от неметалните отпадъци, черни от цветни метали. Така получените отпадъци се предават за оползотворяване на рециклиращата индустрия. Процесите на рециклиране значително намаляват необходимостта от невъзобновими природни ресурси, което води и до намаляване на замърсяванията. Около 75 % от ИУМПС, основно метали, се рециклират в ЕС.

Шредерната система разполага с установка за  разделяне на  стоманата от цветните метали и неметалните отпадъци на базата на магнитна сепарация и установка за разделяне на цветните метали от неметалните отпадъци посредством индукционнен метод.

Отпадъците за рециклиране се реализират на вътрешния или външен пазар‚ като се предават на специализирани предприятия за последващо рециклиране/обезвреждане.

Реализирането на отпадъците става на база на сключени договори с контрагенти‚ които разполагат с валидни разрешителни за осъществяване дейността.

Депонира се само негодния за рециклиране шредернен остатък.

Лайт импекс М ЕООД